ရူပဗေဒဌာနသင်ထောက်ကူပစ္စည်းများ

ရူပဗေဒဌာနသင်ထောက်ကူပစ္စည်းများ

Technological University (Myeik)
Physics Lab ပစ္စည်းများစာရင်း
Sr.DateProduct NameNumberLocationRamark
128.3.2012Vernier Calliper (Large)10Phys; Lab7 ပျက်
26.12.2012Vernier Calliper (Small)2Phys; Lab
323.4.2012Micrometer(Large)4Phys; Lab
423.4.2012Micrometer(small)5Phys; Lab
5Spherometer4Phys; Lab
6Concave/Convex Lens17Phys; Lab
76.12.2012Friction Board2Phys; Lab
8Weight box1Phys; Lab
93.2.2015Rotational Motion1SetPhys; Lab
10Harmonic Motion in a spring Experiment1SetPhys; Lab
11Fluid Dynamics1SetPhys; Lab
123.2.2015Waves on a string1SetPhys; Lab
133.2.2015Universal voltage converter for use waves on a string1SetPhys; Lab
143.2.2015Renewable Energy Set1SetPhys; Lab
153.2.2015Geiger Counter(Solar Power Handheld)1SetPhys; Lab
163.2.2015Millikan Apparatus1SetPhys; Lab
173.2.2015Universal voltage converter for use Millikan Apparatus1SetPhys; Lab
183.2.2015Fundamentals of Physics Pendulum1SetPhys; Lab
193.2.2015Fun Stand(For Pendulum)1SetPhys; Lab
203.2.2015Fun Stand(For Free fall Apparatus)1SetPhys; Lab
213.2.2015Photogate System use for (Pendulum, Free Fall Apparatus,Rotational Motion)2SetPhys; Lab
223.2.2015Fundamentals of Physics Free fall Apparatus1SetPhys; Lab
233.2.2015Fun Stand(For Free fall Apparatus)1SetPhys; Lab
24Hooke ' s Apparatus ( Hooke ' s Law Stand + Spring + Weigh Box)3Phys; Lab
253.2.2015Fundamentals of Physics constant Motion Car1SetPhys; Lab
263.2.2015Advanced Young's Modulus Apparatus1SetPhys; Lab
273.2.2015Metric Tape1rollPhys; Lab
283.2.2015Variable Power Supply1Phys; Lab