မြို့ပြအင်ဂျင်နီယာဌာန သင်ထောက်ကူပစ္စည်းများ

မြို့ပြအင်ဂျင်နီယာဌာန သင်ထောက်ကူပစ္စည်းများ

Technological University (Myeik)    
Department of Civil Engineering
(BMC Lab)
SrProduct NameNumberHow to countRoom
1Steel chiselခုWS 1
2Cylinder mould (ကြီး/သေး)8ခုWS 1
3Ranning hammer2ခုWS 1
4Cube mould2ခုWS1
5Steel chisel2ခုWS 1
6Wt: of kg/g2ခုWS 1
7Sieve set3ခုWS 1
8Slump test1setWS1
9Balance and weight1setWS 1
10(3' x 3')ဘောင်ဇကာကွက်4ခုWS 1
111'' dia steel rod (1'-6'')ht; 2ခုWS 1
12Hardness Tester1ခုWS1
13သံလက်ပွတ်1ခုWS 1
14100ml flask10ခုWS 1
151000/10ml graduated cylinder2ခုWS 1
16250ml flask1ခုWS1
17100ml beaker2ခုWS 1
18150ml beaker2ခုWS1
19Concrete Mixer(3PkT)3ခုWS 1
20Le Chatelier Flask1setWS 1
21Vicat Apparatus1setWS 1
22Le Chatelier Mould1setWS1
238"(200mm) Diameter Sieve Set With Cover and Pan (ASTM Sieve,3/4",3/8, Non 4,8,16,30,50,100(Digital Balance)1setWS1
Department of Civil Engineering    
(Capentary Lab)
SrProduct NameNumberHow to countRoom
122'' Hack Saw7ခုWS1
2ရဲဒင်း(Adze)2ခုWS1
3လွန်(Auger Bit)3ခုWS1
4တူ11ခုWS1
5Baby Vice 5ခုWS1
6သံချည်ပလာယာ Solo3ခုWS1
7Netto တံဆိပ်ပလာယာ5ခုWS1
8ညှပ်ခုံ(၁၂ လက်မ)10ခုWS1
Technological University (Myeik)    
Department of Civil Engineering
(Survey Lab)
SrProduct NameNumberHow to countRoom
1Compass2ခုWS2
2Tripod4ခုWS2
3Automatic Level1ခုWS2
4Digital Theodolite1ခုWS2
5Pentex Level (AP -281)2ခုWS2
6Theodolite DGT 102ခုWS2
7Theodolite Tripod 2ခုWS2
8Level Tripod2ခုWS2
9Staff8ခုWS2
10Laser distance Meter2ခုWS2
11Triple beam balance1ခုWS2
12Compass1ခုWS2
13100 Ft ပေကြိုး4ခုWS2
145 m ပေဘူး3ခုWS2
157.5 m ပေကြိုး3ခုWS2
16Compass5ခုWS2
17Laser Distance Meter (UT-391)1ခုWS2
18GPS Hand Held ( e Teex 30)1ခုWS2
19Automatic Level with Tripod / Staff 2ခုWS2
20Total Station with Prism/Prism pole Tripod1ခုWS2
21Laser Digital Theodolite with pole Tripod1ခုWS2
22Digital Theodolite with pole / Tripod2ခုWS2
Technological University (Myeik)    
Department of Civil Engineering
(Soil Lab)
SrProduct NameNumberHow to conutRoom
1Constant Temperature Bath1ခုSoil Lab
2Glass tank ,dimension 600x400x380mm1ခုSoil Lab
3Heater ,Professional type'',complete with thermost1ခုSoil Lab
4High speed stirrer,10000 rpm,complete1ခုSoil Lab
5Soil hydrometer 152H,range -5-+60g/liter1ခုSoil Lab
6Hydrometerr jar ,1000ml capacity1ခုSoil Lab
7Spare paddle,for S156-01 KIT1ခုSoil Lab
8Spare cup(beaker),for S157-01 KIT1ခုSoil Lab
9Spare anti-splash baffle ,for S156-01 KIT1ခုSoil Lab
10Sodium Hexametaphosphate ,,1000g1ခုSoil Lab
11Nomographic chartခုSoil Lab
12CBR -Test ,50 Machine1ခုSoil Lab
13CBR -Test ,50 Machine,with universal multi-speeds ASTM vers1ခုSoil Lab
14Load proving ring capacity 2kN,with dial gauge 0.01mm1ခုSoil Lab
15Load proving ring capacity 10kN,with dial gauge 0.01mm1ခုSoil Lab
16Load proving ring capacity 30kN,with dial gauge 0.01mm1ခုSoil Lab
17Load proving ring capacity 10kN,with dial gauge 0.01mm1ခုSoil Lab
18Penetration piston,CBR1ခုSoil Lab
19Dil gauge holder1ခုSoil Lab
20Brake device to hold max.load1ခုSoil Lab
21Digital dia indicator 25mm travel x 0.001 mm div1ခုSoil Lab
22CBR mould complete with collar and perforated base ,ASTM1ခုSoil Lab
23Perforated swell plate with adjustabel stem,ASTM1ခုSoil Lab
24Tripod ,dial guage support1ခုSoil Lab
25Soaking tand 600x400x400mm1ခုSoil Lab
26Dial gauge ;25mm range,0.01mm subd1ခုSoil Lab
27Cutting edge1ခုSoil Lab
28Spacer disc with ''T'' handle,ASTM1ခုSoil Lab
29Filter screen ,stainless steel dia.149mm,mesh 0.150mm1ခုSoil Lab
30Annular surcharge weight 2270g,ASTM1ခုSoil Lab
31Spilt surcharge weight 2300g1ခုSoil Lab
32Annular surcharge weight 2270g,ASTM1ခုSoil Lab
33Filter paper dia.150mm,pack of 100ခုSoil Lab
34Consolidation Apparatus1ခုSoil Lab
35Front loading oedometer ,consolidation apparatus1ခုSoil Lab
36Linear vertical displacement transcuder,10mm travel1ခုSoil Lab
37Extemsopm cable 5m long1ခုSoil Lab
38Universal Coupling pliers for transcuders1ခုSoil Lab
39Mounting device1ခုSoil Lab
40Calibration process for displacement transcuders1ခုSoil Lab
41Cyber-plus Evolution1ခုSoil Lab
42Consolidation cell,fixed ring ,specimen dia .50.47mm1ခုSoil Lab
43Tamper,for specimen dia .50.47mm1ခုSoil Lab
44Consolidation cell,fixed ring ,specimen dia .63.50mm1ခုSoil Lab
45Tamper,for specimen dia .63.50mm1ခုSoil Lab
46Consolidation cell,fixed ring ,specimen dia .75.00mm1ခုSoil Lab
47Tamper,for specimen dia .75.00mm9ခုSoil Lab
48Slotted weight ,10kg1ခုSoil Lab
49Slotted weight ,5kg1ခုSoil Lab
50Slotted weight ,2kg1ခုSoil Lab
51Slotted weight ,1kg1ခုSoil Lab
52Bench for holding one apparatus1ခုSoil Lab
53Cutting ring ,for specimen dia.50.47mm1ခုSoil Lab
54Cutting ring ,for specimen dia.75.00mm1ခုSoil Lab
55Spare couple of porous stones ,for specimen dia.50.47mm1ခုSoil Lab
56Spare couple of porous stones ,for specimen dia.63.50mm1ခုSoil Lab
57Spare couple of porous stones ,for specimen dia.75.00mmခုSoil Lab
58Contant Head Apparatus1ခုSoil Lab
59Constant head permeability cell, 75mm dia1ခုSoil Lab
60Manometer tubes and stand1ခုSoil Lab
61Constant level tank, made from acryllic plexiglass1ခုSoil Lab
62Falling Head Apparatus1ခုSoil Lab
63Permeameter stand with three manometer tubes each dia .3,4,6mm1ခုSoil Lab
64Compaction permeameter 4'' dia.,completer1ခုSoil Lab
65Plein base and collar for compaction tests1ခုSoil Lab
66Mould body with two lateral water inlet /outlet1ခုSoil Lab
67De-airing tank 20liter capacity,made from acrylic plexiglass1ခုSoil Lab
68Waterr trap to collect water condensation1ခုSoil Lab
69Portable vaccum pump1ခုSoil Lab
70Rubber tubing for vaccum,3m long1ခုSoil Lab
71Nylon opaque tubing ,pack of 25m1ခုSoil Lab
72Consolidation cell for permeability dia.63.5mm1ခုSoil Lab
73Permeability attachment,complete with stand clamps and hose1ခုSoil Lab
74Digital Tritest 501ခုSoil Lab
75Digital taxial machine 50KN capacity1ခုSoil Lab
76Triaxial cell dia.Max .70x140mm1ခုSoil Lab
77Cyber-plus Evolution 8channels,touch-screen ,expandable to 161ခုSoil Lab
78Software report triaxial tests ,new Matest made1ခုSoil Lab
79Submersible load cell 10KN1ခုSoil Lab
80Loading ram for submersible load cell1ခုSoil Lab
81Clibration process for load cell1ခုSoil Lab
82Displacement transcuder 25mm, Type A1ခုSoil Lab
83Extension cable 5m1ခုSoil Lab
84Universal coupling pliers 1ခုSoil Lab
85Mounting device for ttriaxial cell1ခုSoil Lab
86Calibration process for displacement transcuders1ခုSoil Lab
87Gauge blocks 5mm1ခုSoil Lab
88Gauge blocks 10mm1ခုSoil Lab
89Gauge blocks 25mm1ခုSoil Lab
90De airing tank,capacity 20 Liter1ခုSoil Lab
91Vaccum pump,free air displacement 75 liter/min1ခုSoil Lab
92Vaccum regulator ,complete with vaccum gauge dia .80mm1ခုSoil Lab
93Condensed water trap1ခုSoil Lab
94Tubing for vaccum,3m long1ခုSoil Lab
95Air/Water interface pressure system1ခုSoil Lab
96Laboratory air compressor,15 bar1ခုSoil Lab
97Membrance of air /water cell,pack of 2pcs1ခုSoil Lab
98Pressure regulator 1ခုSoil Lab
99Filter Unit 1ခုSoil Lab
100Dial gauge unit 8 valve1ခုSoil Lab
101Screw pump1ခုSoil Lab
102Two-way distribution valve 1ခုSoil Lab
103Pore pressure transducer 2000 Kpa1ခုSoil Lab
104Calibration process for pressure transducer1ခုSoil Lab
105De-airing block1ခုSoil Lab
106Extension cable 5m1ခုSoil Lab
107Automatic volume gauge1ခုSoil Lab
108Displacement transcuder 25mm, Type A1ခုSoil Lab
109Extension cable 5m1ခုSoil Lab
110Universal coupling pliers1ခုSoil Lab
111Mounting device for pliers1ခုSoil Lab
112Calibration process for displacement transcuders1ခုSoil Lab
113Rubber membrance dia.38mm ,pack of 10 pcs1ခုSoil Lab
114Sealing ring dia.38mm,pack of 10 pcs1ခုSoil Lab
115Membrance stretcher dia.38mm1ခုSoil Lab
116Split former dia.38mm1ခုSoil Lab
117Top cap with drain.38mm1ခုSoil Lab
118Plinth for cell,dia 38mm1ခုSoil Lab
119Porous disc dia.38mm,pack os 2 pcs1ခုSoil Lab
120Plein disc dia.38mm,pack of 2 pcs1ခုSoil Lab
121'O'' ring for plinth dia.38mm1ခုSoil Lab
122Filter paper drain dia.38mm,pack of 50 pcs1ခုSoil Lab
123Filter paper for base dia.38mm,pack of100 pcs1ခုSoil Lab
124Stainless core cutter dia .38mm1ခုSoil Lab
125Dolly for extration,dia.38mm1ခုSoil Lab
126Rubber membrance dia.50mm ,pack of 10 pcs1ခုSoil Lab
127Sealing ring dia.50mm,pack of 10 pcs1ခုSoil Lab
128Membrance stretcher dia.50mm1ခုSoil Lab
129Split former dia.50mm1ခုSoil Lab
130Top cap with drain.50mm1ခုSoil Lab
131Plinth for cell,dia 50mm1ခုSoil Lab
132Porous disc dia.50mm,pack of 2 pcs1ခုSoil Lab
133Plein disc dia.50mm,pack of 2 pcs1ခုSoil Lab
134'O'' ring for plinth dia.50mm1ခုSoil Lab
135Filter paper drain dia.50mm,pack of 50 pcs1ခုSoil Lab
136Filter paper for base dia.50mm,pack of100 pcs1ခုSoil Lab
137Stainless core cutter dia .50mm1ခုSoil Lab
138Dolly for extration,dia.50mm1ခုSoil Lab
139Drain burette 50ml1ခုSoil Lab
140Nylon tube dia.6x4,20ml length1ခုSoil Lab
141Trminal for connection tube,pack of 10pcs1ခုSoil Lab
142Flaring tool1ခုSoil Lab
143Vaseline oil,pack of 1kg1ခုSoil Lab
144Sillicon grease,pack of 1kg1ခုSoil Lab
145Grease pump1ခုSoil Lab
146Null displacement valve1ခုSoil Lab
147Wearable material and recommended sparesခုSoil Lab
148Digital Direct /Residual Shear Apparatus1ခုSoil Lab
149Direct shear testind machine,digital basec version1ခုSoil Lab
150Linear vertical displacement transcuder,10mm travel1ခုSoil Lab
151Linear horizontal displacement transcuder,25mm travel1ခုSoil Lab
152Universal coupling pliers for tranducers1ခုSoil Lab
153Mounting device for vertical displacement transducer1ခုSoil Lab
154Mounting device for horizontal displacement transducer1ခုSoil Lab
155Load cell,electric 3000KN capacity1ခုSoil Lab
156Flemware activating 3 connectors1ခုSoil Lab
157Guage block,nominel length 10mm1ခုSoil Lab
158Guage block,nominel length 25mm1ခုSoil Lab
159Transducers and load cells calibration process1ခုSoil Lab
160Software Shearlab reports1ခုSoil Lab
161Slotted weight,10kg1ခုSoil Lab
162Slotted weight,5kg1ခုSoil Lab
163Slotted weight,2kg1ခုSoil Lab
164Slotted weight,1kg1ခုSoil Lab
165Slotted weight,500kg1ခုSoil Lab
166Slotted weight,250kg1ခုSoil Lab
167Shear box,round specimens dia.60mm1ခုSoil Lab
168Hollow punch,for round specimen dia.60mm1ခုSoil Lab
169Tamper ,for round specimen dia 60mm1ခုSoil Lab
170Spare couple of porous stones ,for round specimen dia.60mmခုSoil Lab
171Sieve set 1ခုSoil Lab
172Test sieve dia .8'' opening 4.750 mm ASTM No.41ခုSoil Lab
173Test sieve dia .8'' opening 2.360 mm ASTM No.81ခုSoil Lab
174Test sieve dia .8'' opening 0.850 mm ASTM No.401ခုSoil Lab
175Test sieve dia .8'' opening 0.250 mm ASTM No.601ခုSoil Lab
176Test sieve dia .8'' opening 0.150 mm ASTM No.1001ခုSoil Lab
177Test sieve dia .8'' opening 4.450 mm ASTM No.91ခုSoil Lab
178Test sieve dia .8'' opening 0.125 mm ASTM No.1201ခုSoil Lab
179Test sieve dia .8'' opening 0.075 mm ASTM No.2001ခုSoil Lab
180Lid for test sieve dia,8''1ခုSoil Lab
181Receiver for test siece dia .8''1ခုSoil Lab
182Electromagnetic siece shaker , accept sieve dia ,200mm and 8''ခုSoil Lab
183Hand Operated liquid Limit Ddevice1ခုSoil Lab
184Liquid Limit device ,hand operated,right side crank1ခုSoil Lab
185Grooving tool to ASTM ခုSoil Lab
186Oven1ခုSoil Lab
187Rood CompartorခုSoil Lab
188Plastic Limit ,CompleteခုSoil Lab
189Proctor Compacting Mould1ခုSoil Lab
190Standard proctor mould ,int,dia,101.6mm,ASTM,AASHTO1ခုSoil Lab
191Modified proctor rammer,dia.50.8mm,ASTM,AASHTOခုSoil Lab
192ASTM Compaction Mould1ခုSoil Lab
193Modifled proctor mould ,int.dia.152.4mm,ASTM,AASHTO1ခုSoil Lab
194Modified proctor rammer,dia.50.8mm,ASTM,AASHTO1ခုSoil Lab
Technological University (Myeik)    
Department of Civil Engineering
(Water Resources Lab)
SrProduct NameNumberHow to countRoom
1Flow Channel ,section ;300mmx450mm and 7.5 meter length1ခုWR Lab
2Accessorices for use with Flow Channel '' CFG''1ခုWR Lab
3Extension Element for flow Channel 7.5mm and 10m above options1ခုWR Lab
4Water tank for above options1ခုWR Lab
5Continous Loop Sediment Transport for above options1ခုWR Lab
6Vertical flat gate and radial gate1ခုWR Lab
7Adjustable undershot weir1ခုWR Lab
8Broad and thin crested weirs1ခုWR Lab
9Dam spillway and flow splitters (3 different Type)1ခုWR Lab
10Crump Weir1ခုWR Lab
11Venturi tube ,with pressure transducers,converter and differential 1ခုWR Lab
12pressure digital indicator for input flow measurement1ခုWR Lab
13Syphon spillway1ခုWR Lab
14Artificial roughered bed1ခုWR Lab
15Wave generator1ခုWR Lab
16Culvert fitting 1ခုWR Lab
17Pitot tube and manometer board1ခုWR Lab
18VenturiFlume1ခုWR Lab
19Level gauges for measurement of the water height( hook and point gauges)1ခုWR Lab
20Other Accessories for use with Flow Channels '' CFG''1ခုWR Lab
21Air regulated syphon1ခုWR Lab
22Flase floor section1ခုWR Lab
23ADDITION EQUIPMENT1ခုWR Lab
24Mobile Bed and Flow Visualisation Unit (working section;2000x610mm)1ခုWR Lab
25Hydrostatics Bench & Fluid Properties1ခုWR Lab
26Basic Hydraulic Feed System1ခုWR Lab
27Flow Channel ,1m.lenght (without accessories)1ခုWR Lab
28Accessories For FME25;1ခုWR Lab
29Piatot Tube1ခုWR Lab
30Vertical flat gate1ခုWR Lab
31Syphon spillway1ခုWR Lab
32Self-regulating syphon1ခုWR Lab
33scale to measure the water level (limnimeter)1ခုWR Lab
34Adjustable undershot weir1ခုWR Lab
35Sharp crested discharge welrs1ခုWR Lab
36Broad-crested weirs1ခုWR Lab
37Ogee-crested weirs1ခုWR Lab
38Computer Controlled Unit for Transient Drainage Processes in Storage Reservoirs1ခုWR Lab
39Sedimentation Tank1ခုWR Lab
40Hydrologic Systems,Rain Simulator and irrigation Systems Unit (2x1m)1ခုWR Lab
41Ground Water Flow Unit1ခုWR Lab
42Filterability Index Unit1ခုWR Lab
43Sediment Transport dmonstration Channel1ခုWR Lab
44Included Accessories1ခုWR Lab
45Level gauges for measurement of the water height( hook and point gauges)1ခုWR Lab
46Sand disributor1ခုWR Lab
47Adjustable undershot weir1ခုWR Lab
48Single bridge pier1ခုWR Lab
49Vertical flat weir1ခုWR Lab
50Addition Accessories1ခုWR Lab
51Pitot tube and manometer board1ခုWR Lab
52Broad and thin crested weirs1ခုWR Lab
53Vertical flat gate and radial gate1ခုWR Lab
54Syphon spillway1ခုWR Lab
55Dam spillway and flow splitters 1ခုWR Lab
56Culvert fitting 1ခုWR Lab
57Crump Weir1ခုWR Lab
58Venturi flume1ခုWR Lab
59Air regulated syphon1ခုWR Lab
60Flase floor section1ခုWR Lab
61Artificially roughered bed1ခုWR Lab
62Laminar Flow Visualization and Analysis Unit1ခုWR Lab
63Drainage and Seepage Tank1ခုWR Lab
Technological University (Myeik)    
Department of Civil Engineering
(Fluid Lab)
စဉ်ပစ္စည်းအမျိုးအမည်များအရေအတွက်ရေတွက်ပုံထားရှိသည့်အခန်း
1Fluid Mechanics (Hydraulic lab)
2Base Service Unit1ခုFluid Lab
3Base Service Unit1ခုFluid Lab
4Experiment for General Concepts1ခုFluid Lab
5Impact of a Jet1ခုFluid Lab
6Flow over Weirs1ခုFluid Lab
7Orific Discharge1ခုFluid Lab
fluFree and Forced Vortex1ခုFluid Lab
9Hydrostatic Pressure1ခုFluid Lab
10Dead Weight Calibrator1ခုFluid Lab
11Metacentric Height1ခုFluid Lab
12Depression measurement system (vaccum guage)1ခုFluid Lab
13Pilot Static Tube Module1ခုFluid Lab
14Fluid Static and Manometry1ခုFluid Lab
15Fluid Propertes 1ခုFluid Lab
16Experiment for Law1ခုFluid Lab
17Bernolli's Theorem Dernosration 1ခုFluid Lab
18Venturi,Bernoulli and Cavitation Equipment1ခုFluid Lab
19Osborne-Reynold's Demonstration1ခုFluid Lab
20Horizontal Osborne-Reynold's1ခုFluid Lab
21Unit for the study of porous beds in Vemun Tubes (Dacy's Equation)1ခုFluid Lab
22Pascal's Module1ခုFluid Lab
23Experiment for Demonstration1ခုFluid Lab
24Flow Visualization in Channels1ခုFluid Lab
25Laminar flow Demonstration1ခုFluid Lab
26Vortex Flow Meter1ခုFluid Lab
27Water Hammer1ခုFluid Lab
28Cavitation Phenomenon Demonstration 1ခုFluid Lab
29Flow Channel ,1m Length1ခုFluid Lab
30Flow Meter Demonstration 1ခုFluid Lab
31Orifice and Free Jet Flow1ခုFluid Lab
32Experiment for Pipes1ခုFluid Lab
33Energy Losses in Bends1ခုFluid Lab
34Energy Losses in Pipes1ခုFluid Lab
35Basic Pipe Network Unit1ခုFluid Lab
36Fluid Friction in Pipes Unit 1ခုFluid Lab
37Experiment for Hydraulic Machine1ခုFluid Lab
38Series /Parallel Pumps1ခုFluid Lab
39Centrifugal Pumps Characteristics1ခုFluid Lab
40Axial Flow Turvine 1ခုFluid Lab
41Pelton Turbine1ခုFluid Lab
42Francis Turbine1ခုFluid Lab
43Kaplan Turbine1ခုFluid Lab
44Radial Flow Turbine1ခုFluid Lab
45Topon Digital 1ခုFluid Lab