နှစ်အလိုက်သင်ကြား/ စီမံဝန်ထမ်း အင်အားစာရင်း

နှစ်အလိုက်သင်ကြားရေး ၊ စီမံ ၊ ရုံး ၊ အလုပ်ရုံ ဝန်ထမ်းအင်အားလချုပ်စာရင်း

စဉ်ခုနှစ်ရာထူးအမည်               
ပါမောက္ခဒု-ပါမောက္ခဒု-ညွှန်မှူးကထိကလ/ထကထိကနည်းပြသရုပ်ပြစက်မှု ကျွမ်းကျင်-၃စက်မှု ကျွမ်းကျင်-၄စီမံ / ရုံးစုစုေပါင်း
၁၉၉၉-၂၀၀၀_____၁၅__၂၃
၂၀၀၀-၂၀၀၁____၂၈__၁၂၄၃
၂၀၀၁-၂၀၀၂____၂၈__၁၁၄၂
၂၀၀၂-၂၀၀၃___၃၅__၁၃၅၇
၂၀၀၃-၂၀၀၄___၁၈၃၅__၆၃
၂၀၀၄-၂၀၀၅__၁၇_၁၄__၄၂
၂၀၀၅-၂၀၀၆__၁၂_၃၂__၅၆
၂၀၀၆-၂၀၀၇__၁၃၄၈__၁၁၈၁
၂၀၀၇-၂၀၀၈__၁၅၅၄__၁၀၈၅
၁၀၂၀၀၈-၂၀၀၉_၁၂၆၇__၁၁၁၀၁
၁၁၂၀၀၉-၂၀၁၀_၁၃၆၆_၁၈၁၁၂
၁၂၂၀၁၀-၂၀၁၁_၂၉၆၀၂၀၁၂၄
၁၃၂၀၁၁-၂၀၁၂၃၆၄၉၂၀၁၁၄
၁၄၂၀၁၂-၂၀၁၃_၃၁၆၆၂၅၁၃၀
၁၅၂၀၁၃-၂၀၁၄၂၇၅၈_၂၈၁၂၃
၁၆၂၀၁၄-၂၀၁၅__၃၁၆၁_၃၄၁၃၃
၁၇၂၀၁၅-၂၀၁၆_၂၃_၄၆__၂၇၁၀၁
၁၈၂၀၁၆-၂၀၁၇၁၀__၂၄_၃၆__၂၇၁၀၁
၁၉၂၀၁၇-၂၀၁၈၁၀_၂၆၄၀၁၇__၂၅၁၂၀
၂၀၂၀၁၈-၂၀၁၉၁၀_၂၇၄၂၁၂__၂၃၁၂၁
၂၁၂၀၁၉-၂၀၂၀-၂၄၃၉၁၁--၂၄၁၁၀
၂၂၂၀၂၀-၂၀၂၁၁၁-၃၃၁၄--၃၀၁၀၄
၂၃၂၀၂၁-၂၀၂၂-၁၁---၁၈၄၈
၂၄၂၀၂၂-၂၀၂၃-၁၁၁၇---၂၉၆၇

နှစ်အလိုက် စီမံ ၊ ရုံးပိုင်းဆိုင်ရာ ဝန်ထမ်းအင်အား လချုပ်စာရင်း

စဉ်ခုနှစ်ရာထူးအမည်                        
ဒုတိယပါမောက္ခချုပ်ဒု-ပါမောက္ခဒု-ညွှန်မှူးကထိက/ ဌာနခွဲမှူးလ/ထကထိက / ဌာနစုမှူးမော်ကွန်းထိန်းဦးစီးအရာရှိသရုပ် ပြ(စီမံ)စာရင်းကိုင်-၁စာရင်းကိုင်-၂စာရင်းကိုင်-၃စာရင်းကိုင်-၄ရုံးအုပ်ဌာနခွဲစာရေးအကြီးတန်းစာရေးအငယ်တန်းစာရေးဓါတ်ခွဲကျွမ်းကျင်-၅စာကြည့်တိုက်လက်ထောက်-၄ရုံးအကူသန့်ရှင်းရေးအကူယာဥ်မောင်း-၅လုပ်သား(အစောင့်)စာတွဲချုပ်အထေွထွေစုစုေပါင်း
၁၉၉၉-၂၀၀၀-_________-_________
၂၀၀၀-၂၀၀၁-_________-_______၁၂
၂၀၀၁-၂၀၀၂-_________-_______၁၁
၂၀၀၂-၂၀၀၃-________-________၁၃
၂၀၀၃-၂၀၀၄-________-________
၂၀၀၄-၂၀၀၅-_________-_________
၂၀၀၅-၂၀၀၆-_______-__________
၂၀၀၆-၂၀၀၇-_____-__________၁၁
၂၀၀၇-၂၀၀၈-_____-__________၁၀
၁၀၂၀၀၈-၂၀၀၉-_______-__________၁၁
၁၁၂၀၀၉-၂၀၁၀-______-_________၁၈
၁၂၂၀၁၀-၂၀၁၁-_____-_________၂၀
၁၃၂၀၁၁-၂၀၁၂-______-__၁၀_______၂၀
၁၄၂၀၁၂-၂၀၁၃-______-__၁၂_____၂၅
၁၅၂၀၁၃-၂၀၁၄-_____-____၂၈
၁၆၂၀၁၄-၂၀၁၅-______-___၃၄
၁၇၂၀၁၅-၂၀၁၆-______-____၂၇
၁၈၂၀၁၆-၂၀၁၇-______-____၂၇
၁၉၂၀၁၇-၂၀၁၈-______-________၂၅
၂၀၂၀၁၈-၂၀၁၉-________-____၂၃
၂၁၂၀၁၉-၂၀၂၀-------------၂၄
၂၂၂၀၂၀-၂၀၂၁------------၃၀
၂၃၂၀၂၁-၂၀၂၂-------------၁၈
၂၄၂၀၂၂-၂၀၂၃------------၂၉