အင်ဂျင်နီယာဘွဲ့

အင်ဂျင်နီယာဘွဲ့

စဉ်အထူးပြုဘာသာရပ်အပ်နှင်းသည့်ဘွဲ့သင်တန်းကာလမှတ်ချက်
မြို့ပြအင်ဂျင်နီယာဌာန
အင်ဂျင်နီယာဘွဲ့ (မြို့ပြ)
၆ နှစ်
အီလက်ထရောနစ်အင်ဂျင်နီယာဌာနအင်ဂျင်နီယာဘွဲ့ (အီလက်ထရောနစ်)
၆ နှစ်
လျှပ်စစ်စွမ်းအားအင်ဂျင်နီယာဌာနအင်ဂျင်နီယာဘွဲ့ (လျှပ်စစ်စွမ်းအား)
၆ နှစ်
စက်မှုအင်ဂျင်နီယာဌာနအင်ဂျင်နီယာဘွဲ့ (စက်မှု)၆ နှစ်