နှစ်အလိုက်သင်ကြား/ စီမံဝန်ထမ်း အင်အားစာရင်း

နှစ်အလိုက်သင်ကြားရေး ၊ စီမံ ၊ ရုံး ၊ အလုပ်ရုံ ဝန်ထမ်းအင်အားလချုပ်စာရင်း

စဉ်ခုနှစ်ရာထူးအမည်               
ပါမောက္ခဒု-ပါမောက္ခဒု-ညွှန်မှူးကထိကလ/ထကထိကနည်းပြသရုပ်ပြစက်မှု ကျွမ်းကျင်-၃စက်မှု ကျွမ်းကျင်-၄စီမံ / ရုံးစုစုေပါင်း
၁၉၉၉-၂၀၀၀_____၁၅__၂၃
၂၀၀၀-၂၀၀၁____၂၈__၁၂၄၃
၂၀၀၁-၂၀၀၂____၂၈__၁၁၄၂
၂၀၀၂-၂၀၀၃___၃၅__၁၃၅၇
၂၀၀၃-၂၀၀၄___၁၈၃၅__၆၃
၂၀၀၄-၂၀၀၅__၁၇_၁၄__၄၂
၂၀၀၅-၂၀၀၆__၁၂_၃၂__၅၆
၂၀၀၆-၂၀၀၇__၁၃၄၈__၁၁၈၁
၂၀၀၇-၂၀၀၈__၁၅၅၄__၁၀၈၅
၁၀၂၀၀၈-၂၀၀၉_၁၂၆၇__၁၁၁၀၁
၁၁၂၀၀၉-၂၀၁၀_၁၃၆၆_၁၈၁၁၂
၁၂၂၀၁၀-၂၀၁၁_၂၉၆၀၂၀၁၂၄
၁၃၂၀၁၁-၂၀၁၂၃၆၄၉၂၀၁၁၄
၁၄၂၀၁၂-၂၀၁၃_၃၁၆၆၂၅၁၃၀
၁၅၂၀၁၃-၂၀၁၄၂၇၅၈_၂၈၁၂၃
၁၆၂၀၁၄-၂၀၁၅__၃၁၆၁_၃၄၁၃၃
၁၇၂၀၁၅-၂၀၁၆_၂၃_၄၆__၂၇၁၀၁
၁၈၂၀၁၆-၂၀၁၇၁၀__၂၄_၃၆__၂၇၁၀၁
၁၉၂၀၁၇-၂၀၁၈၁၀_၂၆၄၀၁၇__၂၅၁၂၀
၂၀၂၀၁၈-၂၀၁၉၁၀_၂၇၄၂၁၂__၂၃၁၂၁

နှစ်အလိုက် စီမံ ၊ ရုံးပိုင်းဆိုင်ရာ ဝန်ထမ်းအင်အား လချုပ်စာရင်း

စဉ်ခုနှစ်ရာထူးအမည်                      
ဒု-ပါမောက္ခဒု-ညွှန်မှူးကထိကလ/ထကထိကမော်ကွန်းထိန်းဦးစီးအရာရှိသရုပ် ပြ(စီမံ)စာရင်းကိုင်-၁စာရင်းကိုင်-၂စာရင်းကိုင်-၃ရုံးအုပ်ဌာနခွဲစာရေးအကြီးတန်းစာရေးအငယ်တန်းစာရေးဓါတ်ခွဲကျွမ်းကျင်-၅စာကြည့်တိုက်လက်ထောက်-၄ရုံးအကူသန့်ရှင်းရေးအကူယာဥ်မောင်း-၅လုပ်သား(အစောင့်)စာတွဲချုပ်အထေွထွေစုစုေပါင်း
၁၉၉၉-၂၀၀၀__________________
၂၀၀၀-၂၀၀၁________________၁၂
၂၀၀၁-၂၀၀၂________________၁၁
၂၀၀၂-၂၀၀၃________________၁၃
၂၀၀၃-၂၀၀၄________________
၂၀၀၄-၂၀၀၅__________________
၂၀၀၅-၂၀၀၆_________________
၂၀၀၆-၂၀၀၇_______________၁၁
၂၀၀၇-၂၀၀၈_______________၁၀
၁၀၂၀၀၈-၂၀၀၉_________________၁၁
၁၁၂၀၀၉-၂၀၁၀_______________၁၈
၁၂၂၀၁၀-၂၀၁၁______________၂၀
၁၃၂၀၁၁-၂၀၁၂________၁၀_______၂၀
၁၄၂၀၁၂-၂၀၁၃________၁၂_____၂၅
၁၅၂၀၁၃-၂၀၁၄_________၂၈
၁၆၂၀၁၄-၂၀၁၅_________၃၄
၁၇၂၀၁၅-၂၀၁၆__________၂၇
၁၈၂၀၁၆-၂၀၁၇__________၂၇
၁၉၂၀၁၇-၂၀၁၈______________၂၅
၂၀၂၀၁၈-၂၀၁၉____________၂၃