လူသားအရင်းအမြစ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဌာန

လူသားအရင်းအမြစ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဌာန တွင်ပါဝင်သူများစာရင်း

စဉ်အမည်ပညာအရည်အချင်းရာထူး
ဖုန်းနံပါတ်အီးမေးလ်
ဒေါ်အေးသန္တာစိုး
ME (Civil)
လက်ထောက်ကထိက
၀၉၄၂၂၂၀၀၄၈၆ayethandarsoe.tumyeik@gmail.com
ဒေါ်အေးမို့မို့သန့်
BE (EC)
လက်ထောက်ကထိက
၀၉၄၁၀၀၅၂၅၇mercurygirl9@gmail.com
ဒေါ်ဖြိုးမြတ်ဇင်
ME (EP)လက်ထောက်ကထိက
၀၉၄၂၂၂၀၃၈၀၆pmyatz@gmail.com
ဒေါ်နှင်းနှင်းဖြူ
B.E (Mech)
လက်ထောက်ကထိက၀၉၄၂၂၁၉၂၃၉၂hninhninphyutu@gmail.com
ဒေါ်မိုးမိုးယု
B.Sc(Maths)ဌာနခွဲစာရေး၀၉၄၂၂၁၉၈၂၉၆moemoeyu106@gmail.com
ဒေါ်ခင်ပပဝင်းB.Sc (Chem)အကြီးတန်းစာရေး
၀၉၇၇၁၁၂၅၅၆၅-