နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးဌာန

နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးဌာန တွင်ပါဝင်သူများစာရင်း

စဉ်အမည်ပညာအရည်အချင်းရာထူး
ဖုန်းနံပါတ်အီးမေးလ်
ဒေါ်အေမီမီကို
MA (ESP)
နည်းပြ
၀၉၄၂၂၂၂၀၀၄၉amimiko9@gmail.com
ဒေါ်သဲဖြူဖြိုးME (EP)
လက်ထောက်ကထိက
၀၉၄၅၀၉၉၃၂၆၁tthel7784@gmail.com
ဒေါ်မီမီဆွေ
BE (Civil)လက်ထောက်ကထိက
၀၉၄၂၂၂၀၀၄၈၅mimiswe.civil@gmail.com
ဒေါ်ခိုင်ဖြူဖြူဇင်
BE (EC)
လက်ထောက်ကထိက၀၉၄၀၁၅၅၂၂၇၂khaingphyuzin1991@gmail.com
ဒေါ်မီမီဆွေ
B.E (Mech)
လက်ထောက်ကထိက
၀၉၄၂၂၀၃၈၀၉
mimiswe1988@gmail.com