စာပေဌာန

ဝန်ထမ်းများစာရင်း

စဉ်အမည်ရာထူးပညာအရည်အချင်းဖုန်းနံပါတ်အီးမေးလ်
ဒေါက်တာခင်ထွေးထွေးမြင့်
တွဲဖက်ပါမောက္ခPh.D (Maths)၀၉၄၀၀၄၆၂၀၀၆khinhtwehtwemyint@tumyeik.edu.mm
ဒေါ်ကြည်ကြည်နွယ်ကထိကM.Sc (Engg : Maths)၀၉၄၄၅၅၇၉၂၉၉kyikyinwe@tumyeik.edu.mm
ဒေါ်ဇင်နီလာမိုးလက်ထောက်ကထိကM.Sc (Maths)၀၉၇၇၈၉၅၄၆၄၈zinnilarmoe@tumyeik.edu.mm
ဒေါ်စိမ့်စိမ့်ဖြိုးလက်ထောက်ကထိကM.Sc (Maths)၀၉၇၉၆၂၁၉၅၁၇seintseintphyo@tumyeik.edu.mm
ဒေါ်အိအိချိုလက်ထောက်ကထိကM.Sc (Maths)၀၉၇၉၆၂၁၉၅၁၆eieicho@tumyeik.edu.mm
ဒေါ်ဟေသီလွင်သရုပ်ပြM.Sc (Maths)၀၉၂၅၄၇၀၃၆၈၈haythilwin@tumyeik.edu.mm
စဉ်
အမည်
ရာထူး
ပညာအရည်အချင်း
ဖုန်းနံပါတ်
အီးမေးလ်
ဒေါက်တာအိအိခိုင်

တွဲဖက်ပါမောက္ခ
Ph.D (Myanmar)၀၉၄၂၀၀၇၃၈၃၈eieikhaing@tumyeik.edu.mm
ဒေါ်သီသီဝင်း

လက်ထောက်ကထိက

M.A(Myanmar)၀၉၄၂၂၂၀၀၄၈၂thithiwin@tumyeik.edu.mm
စဉ်အမည်ရာထူးပညာအရည်အချင်းဖုန်းနံပါတ်အီးမေးလ်
ဒေါ်ဥမ္မာဦးကထိကM.Sc (Engg:Phys)၀၉၄၂၀၆၆၃၉၃၆ohnmaroo@tumyeik.edu.mm
ဒေါ်သောင်းအေးကထိကM.Sc (Engg:Phys)၀၉၄၂၂၁၉၃၈၉၉thaungaye@tumyeik.edu.mm
ဒေါ်မြင့်မြင့်သန်းလက်ထောက်ကထိကM.Res (Phys)၀၉၉၇၂၆၀၅၇၇၂myintmyintthan@tumyeik.edu.mm
ဒေါ်သိန်းသိန်းဌေးလက်ထောက်ကထိကM.Sc (Phys)၀၉၉၅၃၉၆၇၁၂၄theintheinhtay@tumyeik.edu.mm
ဒေါ်သူဇာမြင့်လက်ထောက်ကထိကM.Res (Phys)၀၉၆၆၂၂၀၀၂၆၄thuzarmyint@tumyeik.edu.mm
စဉ်
အမည်
ရာထူး
ပညာအရည်အချင်း
ဖုန်းနံပါတ်
အီးမေးလ်
ဒေါက်တာမြကေသီအောင်

တွဲဖက်ပါမောက္ခ
Ph.D (Chem)၀၉၅၁၅၂၇၁၇myakaythiaung@tumyeik.edu.mm
ဒေါ်သော်တာစံကထိက

M.Sc(Bio-Chem)၀၉၄၂၂၁၉၄၈၁၉thawdarsan2@tumyeik.edu.mm
ဦးကြည်ဖြူလွင်
လက်ထောက်ကထိကM.Sc(Chem)၀၉၇၆၄၂၄၃၇၀၈kyiphyulwin@tumyeik.edu.mm