လက်ရှိတက်ရောက်နေသောကျောင်းသားစာရင်း

လက်ရှိတက်ရောက်နေသောကျောင်းသားစာရင်း

စဉ်ဘာသာရပ်First YearSecond YearThard YearFourth YearFivethSixthစုစုပေါင်း
Civil၃၀၄၁၅၁၄၅၃၁၁၃၂၁၁
EC၂၈၃၈၅၀၄၀၂၈၁၁၁၉၅
EP၃၂၃၆၄၃၄၁၃၁၁၇၂၀၀
Mech၂၇၅၄၅၁၃၈၂၉၁၃၂၁၂
စုစုပေါင်း၁၁၇၁၆၉၁၉၅၁၆၄၁၁၉၅၄၈၁၈