ဘွဲ့ရကျောင်းသားစာရင်း

ဘွဲ့ရကျောင်းသားစာရင်း

နည်းပညာတက္ကသိုလ်(မြိတ်)      
ကျောင်းစတင်
ဖွင့်လှစ်သည့်အချိန်မှစ၍ ယနေ့အထိ
နှစ်အလိုက်၊ သင်တန်းအလိုက်၊
မွေးထုတ်ပြီးသော
အင်ဂျင်နီယာစာရင်း
(BE)
စဉ် ပညာသင်နှစ် CivilECEPMechစုစုပေါင်း
၂၀၀၄-၂၀၀၅5-2310
၂၀၀၅-၂၀၀၆13-91032
၂၀၀၆-၂၀၀၇4-6616
၂၀၀၇-၂၀၀၈13-10730
၂၀၀၈-၂၀၀၉9-7925
၂၀၀၉-၂၀၁၀15-71133
၂၀၁၀-၂၀၁၁15321434
၂၀၁၁-၂၀၁၂2718112480
၂၀၁၂-၂၀၁၃168152059
၁၀၂၀၁၃-၂၀၁၄3512131373
၁၁၂၀၁၄-၂၀၁၅33981161
၁၂၂၀၁၅-၂၀၁၆64251524128
၁၃၂၀၁၆-၂၀၁၇-----
၁၄၂၀၁၇-၂၀၁၈35202029104
၁၅၂၀၁၈-၂၀၁၉2013161463
စုစုပေါင်း304108141195748