ဒုတိယပါမောက္ခချုပ်

ဒုတိယပါမောက္ခချုပ်

ဒေါက်တာကျော်စိုးလွင်

Ph.D ( EC ) ၊ Electronics

ဆက်သွယ်ရန်ဖုန်း-+၉၅၉၂၆၂၅၄၂၅၅၄


E.mail: admin@tumyeik.edu.mm

Studied B.E - Electronic Engineering at Yangon Technological University, Myanmar, January 2002.
Studied M.E - Electronic Engineering at Yangon Technological University, Myanmar, July 2004.
Studied Ph.D - Electronic Engineering at Mandalay Technological University, Myanmar, August 2009.
1. Pro-rector, Technological University (Myeik), Myanmar, Since 13.5.2021
2. Professor, Technological University (Thanlyin), Myanmar, (4.12.2019 to 12.5.2021)
3. Professor & Head, Technological University (Sittwe), Myanmar, (13.3.2017 to 3.12.2019)
4. Associate Professor, Mandalay Technological University (MTU), Myanmar, (15.5.2015 to 12.3.2017)
5. Lecturer, Mandalay Technological University (MTU), Myanmar, (1.1.2010 to 14.5.2015)
6. Lecturer, Myanmar Aerospace Engineering University (MAEU), Myanmar, (15.7.2009 to 31.12.2009)
7. Assistant Lecturer, Myanmar Aerospace Engineering University (MAEU), Myanmar,(17.6.2002 to 14.7.2009)
1. "Design and Implementation of Analog Filter with Anti-Aliasing Parameter", The Third GMSARN International Conference 2008 on Sustainable Development: Issues and Prospects for the Greater Mekong Sub-region, Kunming, China, 2008, November, P.43-44.
2. "Design and Performance Evaluation of Multi-beam Reflector Antenna", World Academy of Science, Engineering and Technology/ISSN 2070-3724 WASET/WCSET2009, Singapore, 2009, August, Vol-56, P.539-544.
3. "FPGA Based PWM for DC-DC Buck Converter", The 10th AUN/SEED-NET Regional Conference on Energy Engineering, November 9-11, 2017, P.92.
4. " FPGA Based ADC for Digital PWM", Journal of Research and Innovation JRI, TU (Thanlyin) /ISBN - 978-99971-0-696-4/ISBN-978-99971-0-697-1, 2020, June, Vol-3, P.156-159.
1. "Training on Solar Energy Based Livelihood Projects for Rural Communities", The Energy and Resources Institute (TERI), New Delhi, India, (12.9.2011 to 30.9.2011).
2. "Training on Radar, Satellite Communication and Micro-electronics", Beijing Institute of Radio Measurement (BIRM), Beijing, China, (25.8.2015 to 30.9.2015)