ငွေစာရင်းဌာန

ငွေစာရင်းဌာန ဝန်ထမ်းများစာရင်း

စဉ်အမည်ရာထူးပညာအရည်အချင်းဖုန်းနံပါတ်အီးမေးလ်
ဒေါ်လဲ့လဲ့စိုးစာရင်းကိုင်-၁
B.Com
၀၉၄၂၂၁၉၇၉၉၂laelaesoe@tumyeik.edu.mm
ဒေါ်မြတ်မြတ်မွန်စာရင်းကိုင်-၂
B.Econ(Eco)
၀၉၂၆၂၉၂၉၆၀၂myatmyatmon@tumyeik.edu.mm
ဒေါ်နီနီဦးစာရင်းကိုင်-၂
B.Com
၀၉၂၆၁၄၆၃၃၅၃ninioo@tumyeik.edu.mm