အီလက်ထရောနစ်အင်ဂျင်နီယာဌာန

ဝန်ထမ်းများစာရင်း

စဉ် အမည် ပညာအရည်အချင်း ရာထူးဖုန်းနံပါတ်အီးမေးလ်
ဒေါက်တာပပဝင်းစံPh.D (EC) ပါမောက္ခ၀၉၂၅၀၆၃၆၅၆၆
ဒေါ်သက်သက်မာBE (EC) ကထိက၀၉၇၉၀၁၃၉၈၇၃
ဒေါက်တာဇင်သူသူလင်းME (EC) ကထိက၀၉၉၆၆၂၁၃၂၁၃
ဒေါ်ခင်ညိမ်းဝင်းME (EC) ကထိက၀၉၄၂၃၆၇၃၅၄၄
ဒေါ်ခိုင်ဖြူဖြူဇင် BE (EC) လက်ထောက်ကထိက၀၉၄၀၁၅၅၂၂၇၂khaingphyuzin@tumyeik.edu.mm