လျှပ်စစ်စွမ်းအားအင်ဂျင်နီယာဌာန

မျှော်မှန်းချက်

နိုင်ငံတကာအသိအမှတ်ပြု အရည်အသွေးပြည့်ဝသော လျှပ်စစ်စွမ်းအား အင်ဂျင်နီယာများ မွေးထုတ်ရန်နှင့် ဒေသအကျိုးပြု သုတေသနဆိုင်ရာ အထောက်အပံ့များ ပေးနိုင်သော လျှပ်စစ်စွမ်းအား အင်ဂျင်နီယာ ဌာနတစ်ခု ဖြစ်လာစေရန်။

ခံယူချက်များ

(၁) သက်ဆိုင်ရာ ဘာသာရပ်နယ်ပယ်တွင် ကျွမ်းကျင်မှုနှင့် အသိပညာ ပြည့်ဝသော လျှပ်စစ်စွမ်း အား အင်ဂျင်နီယာများ ပေါ်ထွက်လာရေးအတွက် အရည်အသွေးပေါ်အခြေခံသော သင်ကြား၊ သင်ယူမှုစနစ်ဖြင့် ထိရောက်သော စာတွေ့၊ လက်တွေ့များသင်ကြားပြသပေးရန်။

(၂) ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် စက်ရုံအလုပ်ရုံများနှင့် စက်မှုလုပ်ငန်း လိုအပ်ချက်များကို ကူညီ ထောက်ပံ့ပေးနိုင်ရန်အတွက် စာသင်နှစ်အလိုက် Project များ၊ Internship Training များနှင့် Graduation Thesis များ ဆောင်ရွက်စေခြင်းဖြင့် လက်တွေ့ပိုင်းပိုမိုအားကောင်းလာ စေရန်။

အရည်အသွေးမြှင့်တင်ရန် ရည်မှန်းချက် 

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ပညာသင်နှစ်၊ နည်းပညာတက္ကသိုလ် (မြိတ်)၊ လျှပ်စစ်စွမ်းအား အင်ဂျင်နီယာ ဘာသာရပ်အထူးပြု ကျောင်းသား၊ကျောင်းသူများ၏ အောင်ချက်ရာခိုင်နှုန်းသည် အနည်းဆုံး (၇၅ %) ရှိရန်နှင့် အနည်းဆုံးပြုန်းတီးနှုန်း (Drop Out) သည် (၈%)  အောက်လျော့နည်းစေရန်။

လျှပ်စစ်စွမ်းအားအင်ဂျင်နီယာဌာန ဝန်ထမ်းများစာရင်း

စဉ်
အမည်
ရာထူး

ပညာအရည်အချင်း

ဖုန်းနံပါတ်
အီးမေးလ်
ဒေါက်တာငြိမ်းငြိမ်းစိုး
ပါမောက္ခ
Ph.D (EP)၀၉၂၅၀၂၀၅၂၅၅nyeinyinsoe@tumyeik.edu.mm
ဒေါ်ဂျူလိုင်ထွန်း
ကထိက

ME (EP)၀၉၇၉၆၈၀၀၈၃၈gyulaingtun@tumyeik.edu.mm
ဒေါ်ခင်အိအိခိုင်
ကထိက

ME (EP)၀၉၇၉၈၃၈၀၅၉၈khineieikhine@tumyeik.edu.mm
ဒေါ်မိုးမိုးစံ
ကထိက

ME (EP)၀၉၉၇၂၃၁၂၃၀၀moemoesan@tumyeik.edu.mm
ဒေါ်နှင်းနှင်းဝေ
ကထိက

ME (EP)၀၉၄၄၄၅၅၄၄၄၆hninhninwai@tumyeik.edu.mm
ဒေါ်ချောစုစန်ကထိက

ME (EP)၀၉၄၂၅၀၀၄၁၉၃chawsusan@tumyeik.edu.mm
ဒေါ်ခိုင်နွယ်ထူး
ကထိက
ME (EP)၀၉၇၉၃၈၈၅၀၀၃khaingnwehtoo@tumyeik.edu.mm
ဒေါ်မို့မို့လွင်
ကထိက

ME (EP)၀၉၄၂၁၁၄၆၂၃၇mohmohlwin@tumyeik.edu.mm
ဦးမင်းယု
လက်ထောက်ကထိက

BE (EP)၀၉၇၈၈၄၆၁၉၃၁minyu@tumyeik.edu.mm
၁၀ဒေါ်ဖြိုးမြတ်ဇင်
လက်ထောက်ကထိက
ME (EP)၀၉၄၂၂၂၀၃၈၀၆phyomyatzin@tumyeik.edu.mm
၁၁ဒေါ်သဲဖြူဖြိုး
လက်ထောက်ကထိက
ME (EP)၀၉၄၅၀၉၉၃၂၆၁thelphyuphyo@tumyeik.edu.mm
၁၂ဒေါ်အေးမာလာ
လက်ထောက်ကထိက
BE (EP)၀၉၄၂၂၁၉၁၃၆၁ayemarlar@tumyeik.edu.mm
၁၃ဒေါ်ဖြိုးအိထွန်း
သရုပ်ပြ

BE (EP)၀၉၂၅၀၆၁၆၅၅၆phyoeitun@tumyeik.edu.mm

(၂၀၁၉-၂၀၂၀)ပညာသင်နှစ်၊ သင်တန်းနှစ်အလိုက် ပြုလုပ်သော လက်တွေ့ဘာသာရပ်ခေါင်းစဉ်များနှင့် လက်တွေ့ပြုလုပ်နေမှုများ

လက်တွေ့ဘာသာရပ်ခေါင်းစဉ်များ

No. CodeSubjectJobLab title
1EP- 11011Principle of
Electrical
Engineering I
1Resistance Measurement by Meter , Color and Number Coded
2Series Connected Resistances
3Parallel Connected Resistances
4Ohm’s Law
5Characteristics of Series-parallel Circuit
6Kirchoff’s Voltage Law (KVL)
7Kirchoff’s Current Law (KCL)
2EP- 21011Electrical
Engineering
Circuit Analysis I
1Verification of KVL and KCL using hardware and digital simulation.
2Verification of mesh analysis using hardware and digital simulation.
3Verification of nodal analysis using hardware and digital simulation.
4Verification of super position theorem using hardware and digital simulation.
3EP- 21014Basic Electronics I1Half-wave rectifier
2Full-wave rectifier
4EP- 21021Electromechanics I1Electromagnetic Induction
2Electromagnetic Devices
5EP- 21013
(Civil)
Applied Electrical
Engineering I
1Resistance Measurement by Meter , Color and Number Coded
2Series Connected Resistances
3Parallel Connected Resistances
4Ohm’s Law
5Characteristics of Series-parallel Circuit
6EP- 31011Electrical
Engineering
Circuit Analysis III
1Capacitor charge Time Constant
7EP- 31014Power
Electronics I
1DC Chopper
8EP- 31021Electrical Machine
and Operation I
1Torque-speed characteristics of DC machine
9EP- 31025Electrical Measurement Instrumentation1Wheatstone Bridge
10EP- 41028Programmable
Logic Control I
1Overview on Programmable Logic Controller
2Three-phase Asynchronous Motor Sequence Control Circuit
11EP- 51014Electrical Machine and Control I1Torque-speed characteristics ofTorque-speed characteristics of
DC machine
12EP- 61033Computer Aided
Electrical Engineering
1Introduction to MATLAB
2Power flow solution by MATLAB
3Optimal dispatch of Generation by MATLAB
4Balanced fault calculation by MATLAB
5Unbalanced fault calculation by MATLAB
6Stability solution by MATLAB

လက်တွေ့ပြုလုပ်နေမှုများ