ကျောင်းသားရေးရာဌာန

Organization Chart

ဝန်ထမ်းများစာရင်း

စဉ်
အမည်
ရာထူး
ပညာအရည်အချင်း
ဖုန်းနံပါတ်
အီးမေးလ်
ဒေါ်ဝါဝါခိုင်

တွဲဖက်ပါမောက္ခM.Sc (Chem)၀၉၄၂၀၀၀၄၂၅၆
ဒေါ်မိုးမမရုံးအုပ်B.Sc (Geog:)၀၉၂၅၄၄၃၀၄၇၂
ဒေါ်ဇင်မီမီကိုအငယ်တန်းစာရေးB.Sc (Botany)၀၉၄၅၅၃၁၂၄၈၄

စဉ်အမည်ရာထူးပညာအရည်အချင်းဖုန်းနံပါတ်အီးမေးလ်
ဦးစည်သူအောင်အငယ်တန်းစာရေးG.T.H.S(AMT)၀၉၄၂၂၂၁၃၄၂၇
ဦးမျိုးစံဦးအငယ်တန်းစာရေးB.A(Myanmar)