ကျောင်းသားရေးရာဌာန

Organization Chart

ဝန်ထမ်းများစာရင်း

စဉ်
အမည်
ရာထူး
ပညာအရည်အချင်း
ဖုန်းနံပါတ်
အီးမေးလ်
ဒေါ်သော်တာစံ

ကထိက
M.Sc (Bio-chem)၀၉၄၂၂၁၉၄၈၁၉thawdarsan@tumyeik.edu.mm
ဒေါ်မိုးမိုးယုဌာနခွဲစာရေးB.Sc (Maths)၀၉၄၂၂၁၉၈၂၉၆moemoeyu@tumyeik.edu.mm
ဒေါ်ပန်းနုသဇင်ဌာနခွဲစာရေးB.Sc (Chem)၀၉၄၂၂၁၉၈၂၇၄pannuthazin@tumyeik.edu.mm
ဒေါ်စိမ်းစိမ်းဝါဌာနခွဲစာရေးB.Sc (Phys)၀၉၄၂၂၁၉၉၃၂၆seinnseinnwar@tumyeik.edu.mm
ဒေါ်ဖြူနှင်းဝေ
အကြီးတန်းစာရေးB.Sc(Chem)
၀၉၂၅၃၆၃၃၅၂၈phyuhninwai@tumyeik.edu.mm

စဉ်အမည်ရာထူးပညာအရည်အချင်းဖုန်းနံပါတ်အီးမေးလ်
ဒေါ်မေဆွိအကြီးတန်းစာရေးB.Sc(Chem)၀၉၇၈၀၃၆၂၄၁၄mayswet@tumyeik.edu.mm
ဒေါ်ယမုံဦးအကြီးတန်းစာရေး
B.Sc (Phys)၀၉၂၆၀၇၇၁၈၃၇yahmoneoo@tumyeik.edu.mm