ကျောင်းဝင်ခွင့်လိုအပ်သည့်အချက်အလက်များ

ကျောင်းသားစာရင်းမှတ်ပုံတင်သောအခါ အောက်ပါတို့ကိုတစ်ပါတည်းယူဆောင်လာရမည်။

(က)   ကျန်းမာရေးကောင်းမွန်ကြောင်းထောက်ခံချက် (မူရင်း)။

(ခ) အကျင့်စာရိတ္တကောင်းမွန်ကြောင်းနှင့် ပြစ်မှုကင်းရှင်းကြောင်းသက်ဆိုင်ရာရပ်ကွက်၊ကျေးရွာအုပ်စု၊ မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးများ၏ ထောက်ခံချက်များနှင့် ရဲစခန်းထောက်ခံချက် (မူရင်း)။

(ဂ)   ကျောင်းသား/ကျောင်းသူ နှင့်မိဘ (၃)ဦးစလုံး၏    နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကဒ်ပြားမိတ္တူနှင့် တိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးရန် (မူရင်း)များ။                       

  – အမိ/အဘကွယ်လွန်ပါက သက်ဆိုင်ရာ(လ.၀.က)ဦးစီးမှူးမှ မကွယ်လွန်မီ နောက်ဆုံးကိုင်ခဲ့သော  အမျိုးသားမှတ်ပုံတင် နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကဒ်ပြားအမှတ်  ကိုင်ဆောင်ခဲ့သည်မှာ မှန်ကန်ကြောင်း ထောက်ခံချက်။

(ဃ) စာစစ်ဌာနမှထုတ်ပေးသော အခြေခံပညာအထက်တန်းအောင် အမှတ်စာရင်း(မူရင်း)နှင့် အောင်လက်မှတ် (မူရင်း/မိတ္တူ)။

(င)      ပတ်စပို့ အရွယ်ဓါတ်ပုံ  (၅)ပုံ